• image
  • image
  • image

Rowerzyści ponownie uczczą Święto Niepodległości.

Dzięki życzliwości KGW w  Bytkowicach, Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka, Urzędu Miasta i Gminy   Koronowo i Urzędowi Gminy Sicienko   oraz naszemu agentowi ubezpieczeniowemu Leszkowi Krall - Allianz  i hurtowni sportowej PAK  udało nam  się zwiększyć ilość uczestników rajdu  do 75 osób .

Osoby,  które zgłoszą się po nr 75    wchodzą na listę rezerwową rajdu i w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej otrzymują jego nr startowy.

Start: godz.7.45 Brzoza  przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. Meta: Bydgoszcz, godz. ok. 15.30 - 16.00 Stary Rynek.Trasa przebiega  przez miejsca Pamięci Narodowej położone na terenie Miasta Bydgoszczy oraz Gminy : Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Dobrcz, Koronowo, Sicienko.

Rajd liczy  111km i  ponownie rowerzyści na 11 Miejscach Pamięci Narodowej zapalą specjalnie przygotowane na to Święto znicze.Patronat nad II Bydgoskim Rajdem Niepodległości objął : 
Starosta Powiatu Bydgoskiego  i 
Prezydent Miasta Bydgoszczy.Udział w rajdzie jest nieodpłatny.

Rajd jest tylko dla osób pełnoletnich po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem rajdu i zgłoszeniu się wraz z  dostarczeniem  organizatorowi wypełnionej karty zgłoszenia.

Liczba uczestników ograniczona - maksymalnie 75 osób -  (zmiana 29.10.2008r), decyduje kolejność dostarczenia organizatorowi karty zgłoszenia.

Każdy uczestnik rajdu otrzymuje nr startowy, korzystanie z bufetów na trasie rajdu, gorący jeden posiłek, podstawową opiekę medyczną, pamiątkowy medal oraz podstawowe ubezpieczenie NW.

W trakcie całego rajdu  będą z nami samochody , które będą zabezpieczały rajd od strony bezpieczeństwa przejazdu  oraz  będą pomocne na wypadek awarii roweru.


REGULAMIN II  BYDGOSKIEGO  ROWEROWEGO  RAJDU  NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2008r.

I.    Cel rajdu.

1.    Uczczenie Święta Dnia Niepodległości.

2.    Poznanie miejsc Pamięci Narodowej na terenie Miasta Bydgoszczy  i Powiatu Bydgoskiego
oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

3.    Kształcenie w zakresie historii i  szacunku do lokalnych miejsc pamięci narodowej .

II.    Nazwa  rajdu

II Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości.

III.    Termin  rajdu.

11 listopada  2008r.

IV.    Miejsce  i ilość uczestników

1.    Start -  Brzoza godz.7.45  przy Pomniku Powstańców  Wielkopolskich .
2.    Meta -  Bydgoszcz Stary Rynek   ok. godz.15.30 - 16.00
3.    Ilość uczestników  do 75 rowerzystów.


V.    Organizator.


Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWABRZOZA” .

VI.    Patronat .

1.    Patronat : Prezydent Miasta Bydgoszczy, Starosta Powiatu Bydgoskiego.
2.    Rajd  jest wpisany w wojewódzki program obchodów Święta Niepodległości obchodzonymi pod auspicjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

VII.    Osoby kontaktowe :

Zbigniew Wiśniewski tel. 608 41-93-92 , 52 341-13-61
koordynator rajdu  Bydgoszcz ul.Chopina 27


VIII.    Trasa rajdu

1. Trasa rajdu liczy 111 km i przebiega przez 11 Miejsc pamięci Narodowej.

2. Wytyczona został przez organizatora i w dużej części przebiega przez drogi publiczne, dlatego wszyscy uczestnicy  muszą zachować  szczególną
ostrożność i poruszać się  zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

3. Trasa całego rajdu została podzielona na dwa etapy tj.
- etap I przejazdu przez Miasto Bydgoszcz dystans ok. 18km, od  Starego Rynku po przez Plac Wolności do Doliny Śmierci w Fordonie ( od pkt. 2 – 3 – 4,  patrz mapa)    na tym dystansie kolumna rowerzystów porusza się tempie jazdy turystycznym ok. 15km na godzinę
- etap II przejazdu poza  Miastem  Bydgoszcz  ,  od  startu pkt. 1 do pkt. 2  i od pkt. 4  do mety rajdu, patrz. mapa)  – na tym dystansie kolumna rowerzystów
porusza się tempie jazdy min. 20-25km/h


IX.    Warunki uczestnictwa  w I,II etapie  rajdu.

1.    Uczestnictwo w rajdzie  jest nieodpłatne.
2.    Prawo do udziału startu mają tylko osoby pełnoletnie po uprzednim zgłoszeniu się na stronie organizatora do dnia 6 listopada br.
lub osobiście w biurze    organizatora o dnia 10 listopada br. po zapoznaniu się z regulaminem rajdu i wypełnieniu karty zgłoszenia.
3.    Uczestnik dokonuje zgłoszenia na stronie organizatora  lub osobiście w biurze organizatora pod ww. adresem.
Zgłoszenie uczestnika jest potwierdzane prze organizatora.
4.    Lista uczestników zgłoszona przez Internet jest domykana do dnia 7 listopada  br.
5.    Karta zgłoszenia musi być dostarczona do organizatora nie póŹniej niż na dzień przed startem rajdu  tj. do 10 listopada.
6.    Uczestnik bez wypełnionej karty zgłoszenia  nie ma prawa wziąć udziału w rajdzie.
7.    Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu.  Regulamin rajdu jest dostępny na stronie
organizatora www.rowerowabrzoza.pl oraz w  jego siedzibie pod adresem Bydgoszcz ul.Chopina 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 .X.    Świadczenia dla uczestników.

1.    Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
2.    Uczestnik rajdu otrzymuje
•    nr startowy  - etykieta na rower,
•    korzystanie z bufetów na trasie rajdu oraz gorący jeden  posiłek,
•    zabezpieczenie medyczne na trasie  rajdu,
•    zabezpieczenie techniczne na rajdzie tj. w przypadku nie możliwości kontynuowania jazdy rower organizator przewozi uczestnika do mety rajdu,
•    podstawowe ubezpieczenie NW.


XI. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1.    Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu.
2.    W przypadku prowadzenia grupy przez Policję jej polecenia są dla wszystkich uczestników wiążące.
3.    Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania si
po drogach.
4.    Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą  zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie
przestrzegać  przepisy  o ruchu drogowym .
5.    Rajd odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
6.    Posiadana  sprawnego technicznie roweru i być w kasku rowerowym.
7.    Prawo uczestnictwa w rajdzie  mają osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat mogą wziąć udział  w rajdzie tylko pod stałą opieką osoby dorosłej która ukończyła
21 lat..  
8.     Dopuszcza się korzystanie  z dróg publicznych i ( w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie
drogowym,   pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie .
9.     Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
10.    Przy zjazdach nie należy  rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
11.    Podczas jazdy w kolumnie jedziemy rzędem jeden za drugim.
12.    Ilość  rowerzystów  w kolumnie nie może większa być  niż 15, a odległość  między kolumnami musi wynosić   co najmniej 200m.
13.    Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie rajdu   zabezpieczają przejście, uczestnicy przeprowadzają rowery pieszo na drugą  stronę  jezdni.
14.    Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
15.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
16.    Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
17.    Przed wyruszeniem kierownik  rajdu  omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia i wskazuje  bezpieczne
miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
18.    W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do   kierownika  rajdu .
19.    Uczestnik który nie może kontynuować  jazdy jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.
20.    Zabrania się oddalania  lub opuszczenia  rajdu bez uprzedniego powiadomienia  kierownika rajdu.
21.    W przypadkach szczególnych kierownik rajdu  ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej jazdy  w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby  ją kontynuować.
22.    Kierownik rajdu oraz opiekunowie grup są ubrani w kamizelki odblaskowe z napisem rowerowabrzoza.
23.    Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika
muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu,  na poboczu jezdni.
24.    W przypadku niemożliwości  naprawy roweru uczestnik jest zabierany  przez samochód  techniczny do mety rajdu.


XII.    Postanowienie  końcowe.

1.    Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym oraz  zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy .
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
3.    Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
4.    Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników  rajdu w których  brali oni udział.
5.    Uczestnik rajdu wypełniając  i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
6.    Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W rajdzie uczestnik  startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie  rajdu i
w razie wypadku nie  będzie  dochodzić  odszkodowania od organizatora. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszenia.
7.    Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
8.    Wszyscy uczestnicy  proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu  i szczególną troskę o środowisko naturalne.
9.    Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, 
w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatora  i patronów medialnych.
10.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora  jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu
nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Koordynator  rajdu : Zbigniew Wiśniewski

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież