• image
  • image
  • image
  • image
  • image

RAJD BRDY 2008 - opłaty, regulamin, zgłoszenia.

Opłaty i świadczenia nie dotyczą uczestników , którzy wybrali  tylko wspólny przejazd w Bydgoszczy lub tylko wspólny przejazd w Tucholi.

1.Podstawowa opłata startowa -  10zł jest obowiązkowa bez względu na wybrany przez uczestnika etap rajdu. W ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje.
• nr startowy  - etykieta na rower,
• przewóz bagażu z miejsca startu etapu do mety każdego etapu,
• korzystanie z bufetów na trasie rajdu I i II etapu,
• pilot na trasie,
• zabezpieczenie techniczne na rajdzie tj. w przypadku nie możliwości kontynuowania jazdy - organizator przewozi uczestnika wraz z rowerem  do bazy rajdu.     
3. Przewodnik rajdowy - bezpłatny -  zawiera mapy I i II etapu wraz z opisem.
4. Nocleg – obowiązkowy tylko dla uczestników którzy wybrali udział w I i II etapie rajdu.
• pole namiotowe, camping Rudzki Most – opłata 7zł od osoby,
• miejsce w świetlicy na karimatę  - opłata 7zł od osoby
• miejsce w domku – cena zgodnie ofertą campingu
5. Posiłek  - 12 zł - opłata nieobowiązkowa, każdy uczestnik otrzymuje ciepły posiłek na koniec I i II etapu.
6. Powrót – 16 zł - opłata nieobowiązkowa, przewóz uczestnika   autobusem z etapu II kończącego cały rajd,  Funka – Tuchola  – Koronowo – Bydgoszcz (ul.Mostowa).
7. Przewóz roweru – opłata 5zł  nie obowiązkowa, przewóz roweru  Funka – Tuchola  – Koronowo – Bydgoszcz (ul.Mostowa).

Uwaga: pierwszych  dziesięciu zgłoszonych uczestników do  I i II  etapu otrzymuje cały pakiet w ramach tylko opłaty startowej (nie dotyczy członków Stowarzyszenia).

(więcej patrz. regulamin rodział XI.Opłaty i świadczenia dla uczestników)

Rejestracja uczestników OnLine formularz zgłoszeniowy

Pobierz  Kartę zgłoszenia udziału w rajdzie


REGULAMIN  I  ROWEROWEGO  RAJDU  BRDY  2008

I. Cel imprezy.

1. Popularyzacja turystyki rowerowej , poznanie walorów  turystycznych i krajoznawczych rzeki Brdy , Zalewu Koronowskiego , Kanału Brdy  , Tucholskiego Parku  Krajobrazowego , Parku Narodowego ”BORY TUCHOLSKIE”
2. Promocja zdrowego  i  aktywnego wypoczynku oraz krzewienie trzeĽwości i abstynencji jako podstawy spędzania wolnego czasu.
3. Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
4. Popularyzacja  turystycznych imprez jako doskonałej formy wypoczynku.
5. Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska.

II. Nazwa  imprezy.
• I Rowerowy Rajd Brdy 2008

III. Termin  imprezy.
• 31 maja 2008r. – 1 czerwca 2008r.

IV. Miejsce  i ilość uczestników
1. 31 maja 2008r. – I etap rajdu – start godz. 10 – Bydgoszcz ul.Mostowa ,
2. 1 czerwca 2008r. – II etap rajdu – start godz. 9.00 – Tuchola Plac Wolności
3. Ze względu na możliwości techniczne i bazę campingową ilość uczestników do 100 osób.

V. Organizatorzy .
1. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWABRZOZA”
2. Współpraca : Urząd Miasta Bydgoszczy , Urząd Miasta Koronowo, Urząd Miasta Tuchola, Park Narodowy „BORY TUCHOLSKIE”,  Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Różanna, Nadleśnictwo Woziwoda, Nadleśnictwo Tuchola, Nadleśnictwo  Rytel, Nadleśnictwo Czersk.
3. Osoby kontaktowe :
• Zbigniew Wiśniewski tel. 608 41-93-92 , 52 341-13-61
• Piotr Dobrowolski tel. 606 784 679, 52 323-20-28
• Aleksandra Syka tel. 605 555 040

VI. Trasa rajdu.
1. Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i ze względów bezpieczeństwa  i krajoznawczych w głównej mierze przebiega przez tereny leśne, ścieżki rowerowe i mało uczęszczane  drogi gminne.
2. W nie dużych fragmentach trasa przebiega przez drogi powiatowe i gminne, gdzie wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować  szczególną ostrożność i poruszać się  zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
3. Szczegółowy wykaz odcinków rajdu przebiegający przez drogi powiatowe  i  gminne wraz z dokładnym opisem  pojawi się w osobnym dokumencie  na stronie organizatora na miesiąc przed terminem rajdu.   
4. Rajd składa się z dwóch etapów i wspólnych dwóch przejazdów.
5. I etap   strat Bydgoszcz ul.Mostowa meta camping w Rudzkim Moście  k.Tucholi  - dystans około 80km
6. II etap start Tuchola Plac Wolności – meta stanica harcerska w Funce – dystans około 80km.
7. Wspólny przejazd  stanowi tylko odcinek trasy rajdu , gdzie bez opłaty startowej  można w nim uczestniczyć. Odcinek tej trasy przejazdu będzie zabezpieczony przez Policję :
• w Bydgoszczy od Starego Rynku ostowej – ul. Gdańska  - ul. Rekreacyjna – Myślęcinek – dystans ok. 6km
• w Tucholi od Placu Wolności – Gołąbek – Nadleśnictwo Woziwoda  - dystans ok. .14km. 


VII. Warunki uczestnictwa  w I,II etapie  rajdu.
1. Uczestnictwo w rajdzie I, II etapie jest odpłatne. Prawo do udziału startu mają osoby pełnoletnie po uprzednim zgłoszeniu się na stronie organizatora, zapoznaniu się z regulaminem rajdu i wypełnieniu karty zgłoszenia oraz opłaceniu co najmniej opłaty startowej.
2. Karta zgłoszenia musi być dostarczona do organizatora nie póĽniej niż na godzinę przed startem rajdu. Bez wypełnionej karty zgłoszenia uczestnik nie ma prawa wziąć udziału w rajdzie.
3. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko za zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych i uczestniczą w rajdzie pod warunkiem stałej opieki w trakcie rajdu osoby dorosłej , która ukończyła 21 lat.  W związku z powyższym osoby nieletnie w wieku 16-17 lat muszą dostarczyć    osobiście do organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia  wraz z pozowleniem na start  (dla osoby nieletniej) najpóĽniej na 7 dni przed startem rajdu.
4. W przypadku dostarczenia do organizatora  karty zgłoszenia i pozowlenia dla osoby nieletniej w  terminie póĽniejszym  niż określonym w pkt.3 organizator ma prawo odmówić udziału osoby nieletniej w rajdzie. W przypadku odmowy  wniesiona oplata jest zwracana w całości.
5. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu.  Regulamin rajdu jest dostępny na stronie organizatora, w jego siedzibie pod adresem Bydgoszcz ul.Chopina 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze rajdu na 2 godziny przed startem.
6. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na stronie organizatora  lub osobiście w biurze organizatora pod ww. adresem . Zgłoszenie uczestnika jest potwierdzane prze organizatora.
7. Udział w I i II lub dowolnym etapie rajdu podlega opłacie startowej  która powinna wpłacona do dnia 26 maja 2008r.
8. Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od wyboru świadczeń przez uczestnika i jest podana w dalszej części regulaminu  rajdu.
9. Zgłoszenie uczestnika oraz wysokość  i opłacenia opłaty  startowej jest każdorazowo potwierdzane prze organizatora  emailem w  przypadku gdy uczestnik nie posiada emaila potwierdzenie  jest wysłane pocztą na adres uczestnika.
10. W przypadku rezygnacji uczestnika z rajdu na co najmniej 14 dni przed  imprezą opłata startowa podlega zwrotowi w całości. Po tym terminie opłata podlega zwrotowi w 50%.

VIII. Warunki uczestnictwa we  wspólnym  przejeĽdzie.
1. Wspólny przejazd stanowi krótki odcinek trasy rajdu określony w rozdziale VI pkt.7 , gdzie bez opłaty startowej można w nim uczestniczyć. Odcinek tej trasy przejazdu będzie zabezpieczony przez Policję.
2. Każdy uczestnik przed startem ww. przejazdach ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu.
3. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie organizatora , w jego siedzibie pod adresem Bydgoszcz ul.Chopina 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze rajdu na 2 godziny przed startem.
4. Uczestnictwo ww. przejazdach jest bezpłatne. Prawo  do działu startu mają osoby , które ukończyły 16 lat , poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Uczestnik lub opiekun prawny  dokonuje zgłoszenia na stronie organizatora  lub osobiście w biurze organizatora pod ww. adresem . Zgłoszenie uczestnika jest potwierdzane przez organizatora.


IX. Uczestnicy rajdu zobowiązaniu są do.
1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów (pioltów)   poszczególnych grup. 
2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą  zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie  przestrzegać  przepisy  o ruchu drogowym.
4. Rajd odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
5. Posiadana  sprawnego technicznie roweru i być w kasku rowerowym i posiadać telefon komórkowy.
6. Dopuszcza się korzystanie  z dróg publicznych i (w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie .
7. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
8. Przy zjazdach nie należy  rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
9. Podczas jazdy w kolumnie jedziemy rzędem jeden za drugim.
10. Ilość  rowerzystów  w kolumnie nie może większa być  niż 15, a odległość  między kolumnami musi wynosić   co najmniej 200m.
11. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie grup (pilot)  zabezpiecza przejście, uczestnicy przeprowadzają rowery pieszo na drugą  stronę  jezdni.
12. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
13. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
14. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
15. Obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania  i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
16. W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
17. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów , wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników musza odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu.
18. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.


X. Zasady poruszania się na trasie.
1. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają  się zgodnie  z wyznaczoną trasą na podstawie otrzymanych map (przewodnika rajdowego).
2. 10 rowerzystów  wyznaczonych przez organizatora , ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem  PILOT  są przewodnika rajdu.
3. Przewodnik rajdu prowadzi grupę nie większą niż 14 osób  i jedzie cały czas z grupą zgodnie z wyznaczoną trasą.
4. Przed wyruszeniem PILOT grupy omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem  miejsc niebezpiecznych , stwarzających zagrożenia i wskazuje bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek jak również punkty kontrolne i bufety.
5. Na trasie rajdu będą znajdowały się punkty kontrolne tzw. PK oznaczone kolorem żółtym z logo rajdu .Ich położenie jest oznaczone  na mapie rajdu – przewodniku.
6. Na wszystkich  PK będą znajdowali  się  sędziowie ubrani  w kamizelki odblaskowe. Sędziowie   będą potwierdzali  przybycie uczestnika na dany punkt PK poprzez naklejenie na mapę uczestnika naklejki z oznaczenie danego nr  PK.
7. Fakt pobytu uczestnika oraz godziną  przybycia uczestnika na PK odnotowuje sędzia we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa  i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK  przez uczestnika zgodnie zasadami określonymi w punkcie 6.
8. Zaliczenie przez uczestnika wszystkich punktów PK jest równoznaczne z prawidłowym ukończeniem rajdu, co upoważnia uczestnika do otrzymania certyfikatu ukończenia rajdu  oraz udziału w losowaniu nagród ufundowanych przez sponsorów.  .
9. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia PIOLOTA lub  kierownika  rajdu.
10.  W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii  lub    innej przyczyny, uczestnik  zgłasza się do PILOTA lub dzwoni na telefony alarmowe znajdujące się w przewodniku  lub na nr startowym.
11. Uczestnik który nie może kontynuować jazdy jest zabierany włącznie z rowerem  przez samochód techniczny i odwożony jest do bazy rajdu (pierwszy dzień rajdu – camping Rudzki Most ; drugi dzień rajdu -  stanica Funka).
12. Organizatorzy nie  zapewniają  transportu powrotnego z Tucholi  do Bydgoszczy w pierwszy dzień rajdu dla uczestników którzy zrezygnowali z  kontynuowania jazdy na drugim etapie z Tucholi do Funki.
13. Każdy uczestnik rajdu otrzymuje przewodnik rajdu w którym zamieszone są  mapy I i II etapu z opisem trasy, a w szczególności miejsc gdzie należy zachować szczególną  ostrożność i zasady bezpieczeństwa.
14. Na trasie I i II etapu  będą usytuowane bufety. Na bufetach każdy uczestnik może  skorzystać z pakietu : butelka 1,5 litra wody mineralnej , owoce, batony ,ciastka.
• I etap – pierwszy bufet na 25 km w Koronowie na rynku przy Urzędzie Miasta, drugi bufet przy Nadleśnictwie Zamrzenica na 55km.
• II etap – pierwszy bufet Nadleśnictwo Woziwoda 14km , drugi bufet w miejscowości Rytel 45km, trzeci bufet Męcikał 60km.
15. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględnie , obowiązkowe odmeldowanie się po każdym z etapów rajdu do godziny 19.00 – sobota – pierwszy dzień rajdu  i do godziny 18.00 – niedziela – drugi  dzień rajdu. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa.
• na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
• w bazie rajdu (w przypadku zjechania z trasy),
• telefonicznie w biurze rajdu dzwoniąc pod numery telefonów znajdujących się w przewodniku rajdu lub na nr startowym. 

XI. Opłaty i świadczenia dla uczestników.
1. Opłaty i świadczenia nie dotyczą uczestników , którzy wybrali  tylko wspólny przejazd w Bydgoszczy lub tylko wspólny przejazd w Tucholi.
2. Podstawowa opłata startowa w kwocie 10zł jest obowiązkowa bez względu na wybrany przez uczestnika etap rajdu. W ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje.
• nr startowy  - etykieta na rower,
• przewóz bagażu z miejsca startu etapu do mety każdego etapu,
• korzystanie z bufetów na trasie rajdu I i II etapu,
• pilot na trasie,
• zabezpieczenie techniczne na rajdzie tj. w przypadku nie możliwości kontynuowania jazdy rower organizator przewozi uczestnika do bazy rajdu      (pierwszy dzień rajdu – camping Rudzki Most  ; drugi dzień rajdu – stanica Funka)
3. Przewodnik rajdowy zawierający mapy I i II etapu , opis oraz pozostałe informacje – uczestnik otrzymuje bezpłatnie.
4. Nocleg – obowiązkowy dla uczestników którzy wybrali udział w I i II etapie rajdu.
• pole namiotowe, kamping Rudzki Most – opłata 7zł od osoby,
• miejsce w świetlicy na karimatę  - opłata 7zł od osoby (ilość miejsc ograniczona do  20 osób)
• miejsce w domku – cena zgodnie ofertą campingu od 15 zł do 25zł, wymaga rezerwacji  u organizatora najpóĽniej do 30 kwietnia.
5. Posiłek  - opłata nieobowiązkowa,   każdy uczestnik otrzymuje ciepły posiłek na koniec I i II etapu. Opłata 12zł za dwa posiłki . W przypadku udziału w jednym etapie opłata również wynosi 12zł.
6. Powrót – opłata nieobowiązkowa, przewóz uczestnika   autobusem z etapu II kończącego cały rajd , gdoz.18.30 ; Funka – Tuchola  – Koronowo – Bydgoszcz (ul.Mostowa)  - opłata w wysokości 16zł.
7. Przewóz roweru – opłata nie obowiązkowa, przewóz roweru  Funka – Tuchola  – Koronowo – Bydgoszcz (ul.Mostowa)  - opłata w wysokości 5zł.
8. Osoby będące PILOTAMI na I i II etapie rajdu otrzymują  wszystkie świadczenia w cenie opłaty startowej .
9. Rodzaj świadczenia i wysokość   opłat   wybiera uczestnik na stronie organizatora. Suma opłaty i rodzaj  wybranych świadczeń jest potwierdzany  przez organizatora emailem lub w przypadku jego braku listownie. 
10. Opłatę  wnosi uczestnik na konto bankowe  wskazane przez organizatora lub w gotówce   pod adresem biura   organizatora Bydgoszcz ul.Chopina 27 , tel 52 341-13-61 w godz.8-16 od poniedziałku do piątku.

XII. Postanowienie  końcowe.
1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników  rajdu w których  brali oni udział.
6. Uczestnik rajdu wypełniając  i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
7. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W rajdzie uczestnik  startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie  rajdu i w razie wypadku nie  będzie  dochodzić  odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszeniowej.
8. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Kierownik Rajdu : Zbigniew Wiśniewski

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież