• image
 • image
 • image

Regulamin zawodów jazdy rowerem na orientację PRZYŁĘKI-BRZOZA 2007r.

Zapoznaj się z regulaminem zawodów jazdy rowerem na orientację PRZYŁĘKI-BRZOZA 2007r.

1.Start i meta: 22 września 2007r., plac integracyjny przy Szkole Podstawowej w Przyłękach.

2.Biuro zawodów czynne od godz. 11.30
. zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przez Internet oraz bezpośrednio w biurze zawodów nie póĽniej niż na 15 minut przed starem...

Regulamin zawodów jazdy rowerem na orientację PRZYŁĘKI-BRZOZA 2007r.

1.Start i meta: 22 września 2007r., plac integracyjny przy Szkole Podstawowej w Przyłękach.

2.Biuro zawodów czynne od godz. 11.30
. zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przez Internet oraz bezpośrednio w biurze zawodów nie póĽniej niż na 15 minut przed starem.

3. KATEGORIA RODZINNA - staruję tylko drużyny liczące co najmniej 2 lecz nie więcej niż 5 osób.

Dzieci poniżej 16 roku życia startują tylko pod opieką osoby dorosłej.
Uczestnictwo jest bezpłatne bez względu na miejsce zamieszkania , po wypełnieniu karty zgłoszenia.

Start: - godz. 13.00, zamknięcie mety 14.30
Długość trasy 10km
Ilość punktów PK - 10
Wartość każdego PK - 2 pkt
Max ilość punktów - 20 pkt
Punkty karne - każda rozpoczęta minuta ponad limit czasu 1 pkt karny
Limit czasu 1,50 h
Wyłonienie zwycięzców w kategorii RODZINNA (bez względu na skład drużyny )
oraz w kategorii rodzina tj. rodzic lub rodzice z dziećmi .

4.KATEGORIA INDYWIDUALNA - OPEN
Zawodnicy w wieku 16 i 17 lat muszą posiadać pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Uczestnictwo jest bezpłatne dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka i Gminy Białe Błota, dla osób pozostałych opłata startowa wynosi 5 zł.Każdy zawodnik ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszenia.

Start: - godz. 13.00 , zamknięcie mety 15.00
Długość trasy - 30 km dla mężczyzn
Ilość punktów PK - 10 dla mężczyzn
Długość trasy 25 km - dla kobiet
Ilość punktów PK - 8 - dla kobiet
Wartość każdego PK - 2 pkt
Max ilość punktów - 20 pkt dla mężczyzn
Max ilość punktów - 16 pkt - dla kobiet
Punkty karne - każda rozpoczęta minuta ponad limit czasu 1 pkt karny
Limit czasu 2,00 h

 • Wyłonienie zwycięzców w kategorii open : kobiet i mężczyzn (bez względu na wiek) zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka lub Gminy Białe Błota
  oraz
 • Kategorie wiekowe:
  • kobiety:
   K1 - do 34 lat włącznie
   K2 - od 35 lat
  • o mężczyĽni:
   M1 - do 20 lat włącznie
   M2 - do 39 lat włącznie
   M3 - od 40 lat

5. Sposób potwierdzania PK.
Na każdym PK będzie sędzia w widocznej żółtej kamizelce i znacznikiem do potwierdzenia obecności na PK na karcie startowej. Każdy PK będzie oznaczony tą samą cyfrową liczbą zarówno w terenie jak i na mapie. Ponadto sędziowie na każdym punkcie PK odnotowuję godzinę przybycia i nr startowy zawodnika lub drużyny .

 • uznaje się za zaliczony punkt kontrolny przez zawodnika tylko w przypadku posiadania przez niego na odpowiedniej karcie potwierdzenia - znacznika otrzymanego od sędziego.
 • w przypadku kategorii drużynowej uznaje się za zaliczony punkt kontrolny przez drużynę tylko w przypadku posiadania przez każdego zawodnika drużyny potwierdzenia - znacznika otrzymanego od sędziego.

6. Zasady wyłonienia zwycięzców.
Podstawową zasadą jest to, iż w limicie czasowym należy zaliczyć jak największą liczbę punktów PK .Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę z zaznaczonymi PK. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą. Długość trasy jest liczona wzdłuż najkrótszej możliwej trasy przejazdu. Każdy PK ma tę samą wartość punktów - 2pkt.
Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej, w limicie czasu oraz dotarcie do mety. W przypadku przekroczenia limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę spóĽnienia odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt wagowy. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, a w drugiej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

7. Mapa i teren wokół Przełęk i okolic.
Mapa uproszczona z naniesionymi drogami i niektórymi istotnymi dla orientacji w terenie szczegółami ( nazwy ulic , zabudowania , miejsca przyrodnicze , lasy , łąki i itp.), które będą opisane w legendzie mapy. Mapa zafoliowana z taśmami do przymocowania do kierownicy. Teren płaski z niewielkimi wzniesieniami, dużą ilością dróg i ścieżek .

Zabrania się wszystkim zawodnikom pod groĽbą dyskwalifikacji poruszania się po drodze asfaltowej tj. obwodnicy łączącej Stryszek z Białymi Błotami oraz drodze asfaltowej na trasie od Brzozy do Przyłęk.

8. Przydatne wyposażenie ( można się bez niego obejść):

 • zegarek lub stoper (aby wiedzieć czy nie przekroczymy limitu czasu)
 • kieszeń lub inne miejsce na kartę startową (kartonik o wym. ok. 10x20 cm).
 • telefon komórkowy w razie awarii lub innych problemów
 • bidon z wodą do picia
 • licznik rowerowy

9. Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki w każdej kategorii.

W kategorii OPEN dla najlepszej zawodniczki i zawodnika bez względu na wiek markowy rower górski. Warunkiem tej klasyfikacji jest by ww. osoby posiadły adres zamieszkania na terenie Gmin Nowa Wieś Wielka lub Gminy Białe Błota.

10.Informacje dodatkowe.

 • uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym zawodnikom
 • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
 • za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
 • organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników zawodów w których brali oni udział
 • wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o środowisko naturalne
 • uczestnik zawodów rowerowych wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu .
 • wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów medialnych i sponsorów
 • w przypadkach szczególnych Organizator w porozumieniu z lekarzem zawodów ma prawo do wycofania uczestnika z rywalizacji w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby kontynuować zwody

11. Postanowienia końcowe.

 • zawody rowerowe w jeĽdzie na orientację Przyłęki-Brzozai 2007 rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem
 • przedstawione przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, informacje o ewentualnych zmianach pojawiać się będą w internetowym serwisie zawodów oraz zostaną przedstawione uczestnikom przed startem
 • przedstawione przepisy obowiązują wszystkie osoby związane z organizacją maratonu, uczestników i towarzyszące im osoby
 • uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież