• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Statut Stowarzyszenia "ROWEROWABRZOZA"

Publikujemy Statut Stowarzyszenia Klub Turystyki Rowerowej   „ROWEROWABRZOZA” .

pobierz statut (pdf, 42 kB)


STATUT

STOWARZYSZENIE  KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ   „ROWEROWABRZOZA”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1.Stowarzyszenie nosi  nazwę Stowarzyszenie Klub  Turystyki Rowerowej  „ROWEROWABRZOZA”   zwany dalej Klubem.

§2.Klub jest stowarzyszeniem i działa zgodnie z  ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.  z 2001r. Nr 79, poz.855 z póĽn. zm)   oraz własnym statutem .

§3.Terenem działania Klubu jest obszar województwa Kujawsko  - Pomorskiego, a siedzibą   miejscowość  Olimpin w  gminie  Nowa Wieś Wielka.

§4.Klub jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§5.Klub  ma prawo używać  własną stronę internetową, pieczęć, flagę i znaczki organizacyjne  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ROZDZIAŁ II               
Cele i  sposoby ich realizacji

§ 6.Celem Klubu jest:

1) Planowanie i  organizowanie  życia turystyczno – sportowego w oparciu o
możliwości obiektywne i sprzętowe,
2) Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i  postaw społecznych wśród rodziców, dzieci i młodzieży,
3) Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych  województwa Kujawsko-Pomorskiego, a  w szczególności Powiatu Bydgoskiego,
4) Popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form czynnego wypoczynku,
5) Krzewienie trzeĽwości i abstynencji jako podstawy spędzania wolnego czasu,
6)  Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.


§ 7.Cele realizuje się poprzez:
1) Zrzeszanie osób zainteresowanych uprawianiem turystyki kwalifikowanej, a  w  szczególności     rowerowej,
2) Uczestniczenie w imprezach turystycznych i  sportowych,  
3) Działania na rzecz rodzinnego, aktywnego i zdrowego wypoczynku, w szczególności organizowanie rodzinnych rajdów rowerowych,
4) Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska,
5) Działanie na rzecz ochrony prawa i interesów członków Klubu,


6) Angażowanie wszystkich do uprawiania turystyki rowerowe,
7) Organizowanie  imprez rowerowych  we  współdziałaniu z władzami samorządowymi powiatu i  gmin Powiatu Bydgoskiego, Urzędu   Miasta Bydgoszczy oraz  Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego.

§ 8 . Klub nie będzie prowadził działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich  prawa i obowiązki

§ 9 . Członkowie Klubu dzielą się na :
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych.


§ 10.Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy, kto jest  obywatelem polskim  mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych .

§ 11. 1.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu  korzystając  z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość Klubu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu  , bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 12. Członkami honorowymi są osoby fizyczne wyróżniane przez Klub tytułem                 „ Honorowy Członek Klubu”.

§  13.Członkostwo zwyczajne nabywa się  na mocy uchwały Zarządu Klubu na podstawie złożonej deklaracji.

§ 14.Tytuł „ Honorowy  Członek Klubu” przyznawany jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§  15. Członek zwyczajny ma następujące prawa:
1) czynne i  bierne prawo wyborcze po jednym miesiącu przynależności do Klubu.
2) prawo składania wniosków i uczestnictwa we wszystkich pracach Klubu.

§  16. Członek honorowy ma prawo:
1) składania wniosków i uczestnictwa we wszystkich  działaniach Klubu,
2) uzyskiwania informacji o działaniu Klubu,
3) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu .


§  17. Członkowie są zobowiązani do :
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutu Klubu,
3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne    Zebranie Członków.


§ 18.1. Członkostwo ustaje na skutek:
1)dobrowolnego wystąpienia członków, zgłoszonego na piśmie Zarządowi  Klubu,
2)wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu wskutek rażącego  naruszenia   dyscypliny  klubowej,
3)skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu zalegania ze składką   członkowską,
4)śmierci członka.

2. Wykreślonemu lub wykluczonemu  członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od daty otrzymania  decyzji Zarządu.


ROZDZAŁ IV
Władze Klubu


§ 19. Władzami Klubu są:
1)Walne Zebranie Członków.
2)Zarząd Klubu .
3)Komisja Rewizyjna.

§ 20.Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności  od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania.

§ 21.Władzom  Klubu przysługuje prawo kooptacji do swojego składu , jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby składu.

§ 22.Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy  obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych  do głosowania, o ile dalsze  postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 23.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

§ 24. Do kompetencji Walnego  Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie programów działania Klubu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
2) uchwalanie programu i założeń finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych ,
3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądĽ nieudzielania absolutorium dla Zarządu,
4) uchwalanie zmian w statucie  Klubu,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) rozpatrywanie skarg  członków  na  uchwały Zarządu w sprawach nabycia lub   zbycia nieruchomości przez Klub, oraz w sprawach skreślania lub wykluczania członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
10) nadawanie godności Honorowego Członka Klubu.

§ 25.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 26.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku najpóĽniej do 31 marca.

§ 27.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać Zarząd w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej  lub  co najmniej 1/5 liczby  członków Klubu.

§ 28.1.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zawiadomić listem poleconym lub obiegowym co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
2.W przypadku  gdy w pierwszym terminie na  Walnym Zebraniu nie zostanie stwierdzone kworum  wyznacza się termin drugiego Walnego Zebrania członków o godzinę póĽniej tego samego dnia.

§ 29.Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje  Przewodniczący i Sekretarz Zebrania .

§ 30.Protokoły przechowuje Zarząd w siedzibie Klubu.

§ 31.Zarząd jest organem wykonawczym Klubu.

§ 32.Zarząd liczy od 4 do 5 osób, w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.

§ 33.Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) realizowanie programów Klubu,
3) przygotowanie oraz ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie zbiórek i imprez  publicznych,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu i sprawozdań  finansowych,
5) proponowanie zmian w statucie Klubu,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.

§ 34.Posiedzenie Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 35.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów.

§ 36.Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 37.Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych i podpisywanie w tym zakresie dokumentów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 38.1.Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 wybiera się  w głosowaniu  z grona  członków Stowarzyszenia na  Walnym Zebraniu  Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu przewodniczącego, który ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 39.1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

2.Do zakresu jej działania należy w szczególności:
1) dokonywanie raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkowej i finansowej, weryfikacja rocznych sprawozdań Zarządu oraz przedstawianie wynikających stąd wniosków Walnemu Zebraniu,
2)   przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z kontroli za każdy   rok pracy Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądĽ nieudzielenia absolutorium dla Zarządu.

§ 40.Gdy wymagają tego okoliczności, Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) występować z zaleceniami i wnioskami do Zarządu,
2) zobowiązać Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.


ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu

§ 41.1. Na majątek Klubu składają się  ruchomości oraz fundusze Klubu.

2. Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy sponsorów i sympatyków Klubu,
3) środki pieniężne deklarowane przez osoby fizyczne i prawne,
4) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego.

3.Majątek Klubu służy w całości realizacji celów statutowych i na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązania Klubu

§ 42.1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne  Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2.Uchwałę o rozwiązaniu  Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3.W razie podjęcia   przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu- Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę  o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatora.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§  43. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy .

 


Olimpin, dnia 21 stycznia 2008r.
pobierz statut (pdf, 42 kB)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież